Från Landshövdingen och Kommunstyrelsens ordförande i Karlskrona till regeringen

Med anledning av förslaget från Livgardet att avveckla Marinens musikkår
Chefen för Livgardet har till Försvarsmakten lämnat in ett förslag på hur Livgardet ska möta de besparingskrav som regeringen och Försvarsmakten beslutat om. I förslaget läggs Marinens musikkår i Karlskrona ner och de statsceremoniella uppdragen i Stockholm prioriteras, vilket får stora konsekvenser för försvarsmusiken som nationell resurs.
Försvarsmakten har idag tre musikkårer, varav Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår finns på Livgardet i Stockholm och Marinens musikkår i Karlskrona. Försvarsmusiken tillhör organisatoriskt Livgardet, men har ansvar för att förse alla försvarets förband samt regering och riksdag med försvarsmusik.
Chefen för Livgardet förslår nu en nedläggning av Marinens musikkår och att andra uppdrag för Försvarsmusiken än de statsceremoniella inte ska prioriteras. Förslaget är djupt otillfredsställande och får stora återverkningar utanför Livgardets verksamhet.
Försvarsmusiken kommer enligt förslaget att koncentreras till, och verka i Stockholm. Någon analys av alternativa lösningar som säkerställer övriga landets tillgång till Försvarsmusiken eller ekonomiskt utfall av förslaget presenteras inte.
Marinens musikkår framträder över hela landet, från Luleå i norr till Ystad i söder, och även utanför Sveriges gränser. Kåren svarar för merparten av de uppdrag som Försvarsmusiken har utanför Stockholm.
Marinens musikkår har varit verksam oavbrutet sedan 1680 och är en internationellt erkänd musikkår av högsta klass. Kåren har de senaste åren flera gånger varit hotad, varje gång utan att det presenterats underlag och analyser som stödjer nedläggningsförslagen.

Det är vår uppfattning att det förslag som chefen för Livgardet presenterat behöver analyseras ur ett bredare perspektiv, där också konsekvenser för övriga förband och Försvarsmusikens verksamhet i det civila samhället vägs in.
Det är också vår uppfattning att en oberoende utredning bör göras ur såväl försvarspolitiskt som kulturpolitiskt perspektiv av hur Försvarsmusikens verksamhet kan säkerställas i ett längre perspektiv. Verksamheten är av stor betydelse för det nationella kulturarvet och kan likställas med exempelvis Kungliga operan, Hovkapellet eller Kungliga filharmoniska orkestern.

Berit Andnor Bylund, Landshövding Blekinge

Camilla Brunsberg, Kommunstyrelsens ordförande Karlskrona kommun