Från Magnus Eriksson / Förbundsdirektör Sveriges Orkesterförbund
Till Försvarsminister, Försvarsutskottet och Högkvarteret

Blåsorkestrarna är en möjlighet för Försvarsmakten!
Musiklivets framgångar, som vi hör och ser dagligen om i media, beror på att det finns en musikförsörjning på många olika nivåer i vårt land. Den svenska försvarsmaktens långa tradition med orkesterverksamhet har haft en viktig betydelse för utvecklingen av musiklivet i hela landet och är fortsatt av stor betydelse. Nu är Marinens Musikkår nedläggningshotad.

De få professionella blåsorkestrar som förvaret har, är inte bara inspiratörer för hemvärnsmusiker, civila musiker och publik, utan har även en viktig roll som förmedlare av god kultur till barn och ungdom med försvarsmakten som avsändare. Musikkårernas medverkan på olika nationella högtider stärker sammanhållningen, förmedlar det offentligas seriositet för att tillsammans skapa en nationell kultur. Högvakter, spelningar vid statsbesök, mottagande av främmande makts flottbesök m m är viktiga synliga symboler som gör avtryck hos allmänheten.

Marinens Musikkår har anor sedan 1685 och är en viktig aktör i försvarets synlighet i ett stort geografiskt område. Betydelsen som inspiratör för nya ungdomar att starta på orkesterinstrument, anställningar av frilansmusiker som artister och de enskilda musikernas positiva kulturpåverkan i närområdet, skall inte underskattas.

Att ha föredömen, professionella samarbetspartners, utbildare och blåsorkestrar som ligger i framkant är nödvändiga för orkesterutvecklingen på blåsorkesterområdet för Sveriges Orkesterförbunds samtliga medlemmar. Oavsett om de finns i Kiruna eller Trelleborg. Samtliga förvarets professionella orkestrar är då nödvändiga med en så stor geografisk spridning som möjligt. Försvarets orkestrar behövs ännu tydligare nu då de värnpliktiga orkestrarna har lagts ner. De hade en oerhörd positiv inverkan i varje kommun där media skrev om sina musiksoldater och de utbildade kom tillbaka för att inspirera andra musiker, en positiv marknadsföring.

En nyligen genomförd enkät från Sveriges Orkesterförbund visar tydligt på musik-/ kulturskolornas oro för allt färre som söker till orkesterinstrumenten men ändå den stora vikt som läggs vid orkestrarnas möjligheter för samverkan, social fostran, musikalisk utveckling för den enskilde samt vikten av att bevara våra traditioner.

Allt flera rapporter kommer om att kulturen är något grundläggande för människan och dessutom ökar dess vikt för både tillväxt, eget välbefinnande som att förmedla känslor till andra. Låt oss inspireras av de som använder kulturens kraft för att stärka den egna organisationen med försvarets mål. Den strategiska inriktningen för förvaret säger bl.a.

”Kultur- och lärande – vad behöver vi förändra i vår kultur och hur tar vi hand om varandra”

Norska försvaret förmedlar sin syn (fri översättning)
”Kultur i Försvaret – Förvaret är en professionell och ledande kulturförmedlare. Med fem professionella musikkårer, sju museer runt om i Norge och en lång tradition av förmedlande av militär professionalism är Försvaret en viktig del av det norska kulturlivet.”

Sveriges Orkesterförbund tror att svenska politiker, liksom sina norska kolleger, kan använda sina kulturenheter för att stärka musiklivet, skapa nätverk med det civila samhället och vara tydliga ambassadörer för Sverige såväl nationellt som internationellt. Låt vår svenska riksdag ge ett liknande uppdrag till försvarsmakten som våra grannar i väster gjort, kulturen får i uppgift att vara det lim som håller samman och skapar goda kulturer inom försvarsmakten som tillsammans med det civila samhället.

Vi uppmanar vår försvarsmakt och våra försvarspolitiker att värna om Marinens Musikkår, Armens Musikkår och Livgardets Dragonmusikkår. Att lägga ner Marinens Musikkår får mycket oanade konsekvenser för landets orkestrar än att kortsiktigt spara pengar. Dessutom ger Marinens Musikkår tillbaka marknadsföring för stora värden med flexibilitet och stor spännvidd i sitt uppdrag. Sveriges Orkesterförbund deltar gärna i konstruktiva framtidsdiskussioner om kulturens möjligheter för försvarsmakten.

Med vänlig hälsning

________________________________
Magnus Eriksson / Förbundsdirektör Sveriges Orkesterförbund

Sveriges Orkesterförbund organiserar 300 orkestrar med 9 000 musiker runt om i Sverige och bildar stommen i det svenska orkesterlivet med 3500 årliga konserter. Bland medlemmarna finns våra hemvärnsorkestrar, civila orkestrar såväl som de professionella.