Kommunstyrelsens brev till Regeringen, 2014-06-02

Till
Regeringen

Kopia för kännedom
Ledamöter i försvarsutskottet

Med anledning av Försvarsmaktens förslag att avveckla Marinens musikkår
Försvarsmakten har till regeringen lämnat in ett förslag som innebär att Marinens musikkår läggs ner, vilket får stora konsekvenser för försvarsmusiken som nationell resurs.

Försvarsmakten har idag tre musikkårer, varav Armens musikkår och Livgardets dragonmusikkår finns på Livgardet i Stockholm och Marinens musikkår i Karlskrona .

Försvarsmusiken kommer om förslaget blir verklighet att koncentreras till, och verka i Stockholm. Någon analys av alternativa lösningar som säkerställer övriga landets tillgång till Försvarsmusiken eller ekonomiskt utfall av förslaget presenteras inte.

Marinens musikkår framträder över hela landet, från Luleå i norr till Ystad i söder, och även utanför Sveriges gränser. Kåren svarar för merparten av de uppdrag som Försvarsmusiken har utanför Stockholm.

Marinens musikkår har varit verksam oavbrutet sedan 1680 och är en internationellt erkänd musikkår av högsta klass. Kåren har de senaste åren flera gånger varit hotad, varje gång utan att det presenterats underlag och analyser som stödjer nedläggningsförslagen.

Det är vår uppfattning att det förslag som Försvarsmakten presenterat behöver analyseras ur ett bredare perspektiv, där också konsekvenser för övriga förband och försvarsmusikens verksamhet i det civila samhället vägs in.

Det är också vår uppfattning att en oberoende utredning bör göras ur såväl försvarspolitiskt som kulturpolitiskt perspektiv av hur Försvarsmusikens verksamhet kan säkerställas i ett längre perspektiv. Verksamheten är av stor betydelse för det nationella kulturarvet och kan likställas med exempelvis Kungliga operan, Hovkapellet eller Kungliga filharmoniska orkestern.

Vi finner det anmärkningsvärt att Försvarsmakten menar att ett beslut om nedläggning kan fattas av Försvarsmakten själv. Regeringen har i regeringsbeslut 5 den 14 mars 2013 givit Försvarsmakten i uppgift att redovisa en planering för att sänka sina lönekostnader med 500 miljoner kronor. Då bör planeringen i sin helhet ingå i det svar regeringen har att ta ställning till.

Karlskrona kommun kan på inga villkor acceptera Försvarsmaktens förslag att lägga ner Marinens musikkår. Liksom vid tidigare hot om nedläggning saknas djupare analys och fakta som stödjer förslaget och åter igen försöker Försvarsmakten undanta nedläggningsbeslutet från politisk behandling.

Vi ber därför regeringen att tydliggöra att redovisningen som efterfrågas i regeringsbeslut 5 ska redovisas som en helhet, att kräva bättre underlag från Försvarsmakten, samt att försvarsmusikverksamheten utreds också ur ett kulturpolitiskt perspektiv.

Camilla Brunsberg (M), Kommunstyrelsens ordförande
Mats Lindbom(C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Patrik Hansson(S), Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 

Länk till originalet