Kungl. Musikaliska akademien’s brev till Kultur- och Försvarsministern

 

Till
Försvarsministern
Kulturministern

Uttalande rörande Försvarsmusiken

Kungl. Musikaliska akademien föreslår en oberoende parlamentarisk utredning

Försvarsmakten har sedan en tid i uppgift att realisera de besparingar som av Staten har ålagts den. Enligt uppgift kommer bortåt 1500 tjänster att försvinna. I besparingarna ingår också Försvarsmusiken. Antalet tjänster där är i sammanhanget försvinnande få, men effekten av besparingarna blir drastisk. Styrkan kommer att reduceras med ca 30%, vilket hotar att få såväl direkta som indirekta följder för både kvaliteten och den framtida rekryteringen av musiker.

Förutom sina viktiga statsceremoniella och övriga militära uppdrag i Sverige och i utlandet, spelar Försvarsmusiken en stor roll i det civila kulturlivet genom konserter, turnéer och genom att levandegöra och utveckla det nationella musikaliska kulturarvet.

På grundval av detta faktum föreslår Kungl. Musikaliska akademien att Försvarsmusiken tillsvidare lyfts ut ur Försvarsmaktens nuvarande sparkrav och att en oberoende parlamentarisk utredning snarast tillsätts för hela Försvarsmusiken.

En noggrann genomlysning kan därigenom göras av Försvarsmusikens dubbla roller, dels som en väsentlig del av Försvarsmaktens ansvarsområde, dels som en unik faktor i det svenska kulturlivet.

Stockholm 2014-01-28

För Kungl. Musikaliska akademien

Tomas Löndahl
Ständig sekreterare