Marinens Musikkår – En nationell angelägenhet

Marinens Musikkår – En nationell angelägenhet

Bäste Överbefälhavare!

Vi väljer nu att skriva till dig direkt då frågan är angelägen och tiden håller på att rinna ut. Vi ber dig därför ta del av nedan;

På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa att Försvarsmusiken vilar på två ben; Musik till staten och Musik till Försvarsmakten.

Tyvärr verkar den sedan 500 år så självklara uppgiften ”Musik till Försvarsmakten” inte satts på pränt i några formella styrdokument – säkert just för att den varit och är så självklar. Detta innebär just nu att när försvarsministern svarar på frågor om försvarsmusiken, så hänvisar hon enbart till det ena av musikens två ben; Musik till staten, vilket innebär att den enligt vår uppfattning ursprungliga huvuduppgiften nu helt håller på att raderas ut.

För att förtydliga uppgifterna i dessa två ”ben” tillsatte Chefen Livgardet 2012 en arbetsgrupp med förankring i Högkvarteret som fastställde försvarsmusikens fyra huvuduppgifter;
H1: Statsceremoniella spelningar
H2: Förbandsceremoniella spelningar
H3: Rekryterings-/attraktionsfrämjande produktioner
H4: Övriga spelningar vid förband och härutöver deltagande i Tattoo, medverkan vid utlandsmissioner mm

I början av september 2013 nåddes vi av beskedet att Marinens Musikkår ska läggas ner. Beskedet överlämnades i form av ett mail med bifogad personallista för Livgardet där kårens befattningar efter ”styrningar från Högkvarteret” var rödmarkerade/strukna i ett excellark.

För tredje gången på några år pekar Högkvarteret ut Marinens Musikkår för nedläggning redan innan konsekvenser och alternativa lösningar tagits fram. Tyvärr upplever vi att denna så ofta upprepade ”process” inte på något sätt sker i samklang med ÖB ledord ”Öppenhet, Resultat, Ansvar”.

I redovisat besparingsförslag med nedläggning av Marinens Musikkår är även befattningen Chef Försvarsmusiken struken. Det innebär i praktiken att Försvarsmusiken i Sverige läggs ner och att en 500-årig försvarsmusiktradition går i graven. Resterna – Arméns Musikkår och Livgardets Dragonmusikkår – föreslås organisatoriskt stoppas in under Livbataljonen vars uppgift är att bevaka Stockholms slott. En direkt konsekvens av detta blir att enbart eller i huvudsak uppgiften H1, ovan, kommer att kunna genomföras d.v.s. enbart i Stockholm, och att uppgifterna H2-H4 (förbanden och hela landet) kommer att försvinna resulterande i utebliven möjlighet att ”stärka förbandsandan” ute på förbanden, eller att hos allmänheten ”stärka Försvarsmaktens varumärke” i uppgiften PR/Marknadsföring och Rekrytering.

I skrivande stund pågår vänföreningens upprop mot en nedläggning av Marinens Musikkår – den sista militärmusikkåren med en obruten historia sedan 1680-talet. På länken www.bevarammk.se närmar sig nu antalet namnunderskrifter 30 000 och stödet kommer från hela landet och stora delar av världen. Där återges också ett stort antal skrivelser till beslutsfattare från såväl försvarsmaktens präster till hela bredden av representanter för inte bara svensk blåsmusik utan från hela kultursverige. Ett sådant erkännande och en sådan uppskattning av Marinens Musikkår betyder något! Det har ett nationellt – om än omätbart – värde som inte kan ställas mot ”kulor och krut”;

”19 september 1685 marscherade flottans musiker runt i Karlskrona och proklamerade att påföljande dag skulle Amiralitetskyrkan ”Ulrica Pia” invigas. Musikkåren bestod av en mästare för skalmejblåsarna, en pukslagare och 13 skalmejblåsare”
Kåren har verkat i obruten linje sedan dess. Det är 329 år sedan och i dag räknas Marinens Musikkår till en av världens främsta i sin genre och jämförs med institutioner som Kungliga operan.

Marinens Musikkår kan kvalitativt beskrivas som ett ”spetsförband” ständigt insatsberedd för att även med mycket kort varsel genomföra skarp verksamhet – inte sällan på flera täter samtidigt. Det finns förklaringar till det;
– en väl fungerande arbetsplats med för verksamheten mycket väl anpassade lokaler
– kompetent personal med lång erfarenhet och bra åldersspridning, vilket ger lugn och stadga i verksamheten
– väl fungerande rutiner och god planering samt inte minst
– en personal med ett engagemang som borde göra vilken chef som helst grön av avund – civil som militär
Dessa faktorer medger högsta möjliga kvalité, flexibilitet och tillgänglighet och innebär sammantaget att Marinens Musikkår levererar med mycket hög effekt. Marinens Musikkår genomför ca 130 framträdanden per år i hela landet ”från Ystad till Haparanda”.

Vi anser att Marinens Musikkår och svensk försvarsmusik har ett nationellt värde långt större än några strukna befattningar i ett excellark och att den nationella skadan av en nedläggning riskerar bli långt större än värdet av besparingen. Vi skriver heller inte i eget syfte eller enbart för Marinens Musikkårs väl och ve, utan hoppas kunna peka på behovet av och de faktiska möjligheterna till att rädda svensk försvarsmusik – det har man lyckats med i Norge;

I Norge har man en nästan lika lång historia med militärmusik som i Sverige och man har också genom åren genomfört en del omorganisationer. För att det som i Norge benämns som ”kultur och tradition” (militärmusik bland annat) inte skall konkurrera med den ordinära försvarsverksamheten rent budgetmässigt, så bildades 2008 ”Försvarets avdelning för kultur och tradition” (FAKT) som är en enhet vid sidan om Försvarsmakten. Syftet är att sprida information om Försvaret, att vara en viktig kugge i rekryteringen till Försvaret, att bevara tradition samt att fästa och bygga vidare Försvarsmaktens identitet. Kort och gott har man i Norge insett att det levande kulturarvet som militärmusik utgör är viktigt. Kultur och tradition kan om vi förvaltar det rätt även i framtiden locka potentiella medarbetare att jobba hos oss. I Norge finns sex musikkårer i Försvaret; en i Harstad, en i Trondheim, en i Bergen, en i Horten samt två i Oslo. Militärmusiken är i Norge viktig vid statsceremonielet i huvudstaden men definitivt också en länk som binder ihop det militära och det civila samhället i HELA landet. <br/>Därför finns musikkårerna i Norge jämnt fördelade från norr till söder.

Redan idag är Sverige sämst i Norden vad gäller antalet musikkårer. Med en ytterligare reducering på trettio procent (Marinens Musikkår bort) finns nu en uppenbar risk att de blygsamma resterna av svensk militärmusik som föreslås bli kvar i Stockholm dör ut.

Musikerna i Försvarsmusikens fackförbund har genom sina politiska kontakter fått många av våra beslutsfattare att inse värdet av att denna fråga får en bred och seriös lösning. Vår vädjan till dig som vår högste militära företrädare är nu att du med hjälp av alla de goda krafter som finns bland våra förtroendevalda och då speciellt i samråd med regeringen TAR INITIATIV TILL EN EXTERN OBEROENDE UTREDNING där försvarmusikens framtid ses över och säkerställs.

Vi vet att du med din goda vilja kan se till att vårt gemensamma levande kulturarv kan leva vidare och att vi med en framtid med Marinens Musikkår kan ha en musikorganisation i hela landet. Vi ser Norge som ett gott exempel och att en utredning måste till i Sverige.

Militärmusik är ett viktigt fundament i ett samhälle som värnar traditioner och ett fantastiskt redskap för Försvarsmakten – i djupaste fred såväl som i orostider. Militärmusik berör, den samlar människor, ramar in, understryker och skapar högtid. Militärmusik är moralhöjande och stärker förbandsandan, ingjuter hopp och mod hos soldater och sjömän, skapar uppmuntran, tröst och trygghet för anhöriga i sorg och stolthet vid framgång. Militärmusik förstärker alla känslor och dess styrka är att den för en relativt liten peng kan finnas och fungera i hela riket, för alla.

Avslutningsvis några ord från Svenska Akademiens ledamot Horace Engdahl som blev bestört när han fick höra att Marinens Musikkår återigen föreslås läggas ner:

”Det är Marinens Musikkår i Karlskrona, som nu ofattbart nog hotas av nedläggning. Det vore en kulturförlust och en mental beredskapsförlust av stora mått om man lät detta ske. Utan Marinens Musikkår klappar svenska hjärtan trögare”

Tomas Hjortenhammar, Örlogskapten, Chef Marinens Musikkår

Peter Stolpestad, Musiker  Ordf Försvarsförbundet, Lf050*

*Lf050 har medlemmar i Försvarsmusikens samtliga tre musikkårer