Från Musikhögskolan i Malmö till regeringen

Angående nedläggningshotet av Marinens Musikkår

Musikhögskolan i Malmö vid Konstnärliga fakulteten, Lunds Universitet, ser med stor oro på nedläggningshotet av Marinens Musikkår.

Marinens Musikkår är integrerad del i Karlskronas miljö sedan sent 1600-tal och är en viktig och integrerad del av stadens identitet. Marinens Musikkår är också den enda professionella orkestern i Blekinge och bidrar starkt till hela regionens musikliv. Trots sin inriktning är den på ett självklart sätt också av stor betydelse för det civila omgivande samhället.

Här rör det sig om en region där blåsmusiktraditionen sedan länge haft mycket stark och djup förankring. Musikerna i Marinens Musikkår är här centrala i ett levande musikaliskt ekosystem med ansvar för kulturarv och musikalisk utveckling. I detta ingår det viktiga arbetet med ett utåtriktat publikarbete i stort och i synnerhet att fånga upp och utveckla intresset för levande musik hos barn och ungdomar. På så sätt är orkesterns medlemmar musikaliska förebilder för kommande generationer musiker. Orkestern bidrar på så sätt starkt till den kulturella välfärden i regionen. Dessutom är man i sitt arbete djupt och konkret involverad i den pågående aktuella samhällsdebatten som rör musik och hälsa samt musik och lärande.

Det är oerhört lätt att bryta ner musiklivet i en region och det är nästintill omöjligt att återskapa dessa värden när de väl försvunnit. Vi vill framhålla den stora betydelsen av ett professionellt musikliv också utanför storstäderna och att Marinens Musikkår är ett väl fungerande exempel på just en sådan mycket framgångsrik verksamhet på hög nivå.

Frågan om Marinens Musikkårs existens är också viktig ur ett nationellt och i förlängningen även ett internationellt perspektiv. För oss som har ansvar för att utbilda kommande generationer musiker så ser vi med oro på var framtidens musiker kan lära sig militärmusik. En naturlig plats är inom nuvarande försvarsmusikorganisation men med föreslagen reducering finns risken att genren dör ut. I dokumentet ”Bevara Marinens Musikkår” framhålls i konsekvensbeskrivningen centrala punkter som måste genomlysas och vi instämmer helt i efterfrågan av en stabil och långsiktig lösning för orkestern. Denna lösning bör vara inriktad på att försvarsmusiken i Sverige ska fortleva med fortsatt bibehållen hög konstnärlig kvalitet på internationellt representativ nivå.

Staffan Storm, prodekan Konstnärliga fakulteten, Lunds Universitet

Ann-Charlotte Carlén, rektor Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet

Anna Cronberg, administrativ chef och utbildningsledare vid Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen, Musikhögskolan i Malmö

Berth Lideberg, utbildningsledare vid Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen, Musikhögskolan i Malmö