Utred konsekvenserna av en nedskärning inom Försvarsmusiken

Försvarsminister Karin Enström, Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, General Sverker Göranson
Utred konsekvenserna av en nedskärning inom Försvarsmusiken

Vi, representanter för musikerkollektivet vid Arméns Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår och Marinens Musikkår vill uttrycka vår stora oro över konsekvenserna om antalet tjänster inom Försvarsmusiken reduceras.

Det är vår bestämda uppfattning att våra beslutsfattare i riksdag och regering samt Försvarsmaktens ledning gemensamt måste stanna upp och utreda frågan grundligt. Detta måste ske med inflytande från sakkunniga med omfattande erfarenheter från det dagliga arbetet i alla tre musikkårerna. Utredningen bör fokusera på Försvarsmusikens uppgifter, organisation, anställningsformer, attraktionskraft, rekrytering samt förmåga att vara ett nationellt och internationellt PR-vapen för Sverige.

Musiken i samband med våra musikkårers framträdanden länkar ihop det civila samhället med det militära och musikkårerna är för många skattebetalare den enda kontakten med uniformerad personal. Militärmusik har en förmåga att beröra, samla människor samt skapa högtidsstämning och är därigenom ett fantastiskt redskap för Försvarsmakten. För en relativt liten peng kan det militärmusikaliska kulturarv som vi förvaltar och utvecklar finnas och fungera för såväl Försvarsmakten som hela svenska folket. Utgångspunkten måste vara att militärmusiken ska få leva vidare och utvecklas, inte avvecklas.
Vi har en rad farhågor inför en nedskärning:

• Försvarsmusiken har i nuläget inte fått några signaler om förändrad volym i uppdraget. Om uppdraget förblir oförändrat måste det poängteras att det är oacceptabelt ur ett fackligt perspektiv att ta in icke anställd personal (amatörer, konsulter) för att ersätta uppsagda musiker.
• En noggrann analys av planläggning och arbetsbelastning under högsäsongen behövs, framför allt under semesterperioden. Detta krävs för att undvika hälsoproblem men också för att säkerställa framtida möjligheter att rekrytera rätt kompetens och bibehålla nivån på musikkårerna.
• Den viktiga verksamheten med att stärka Försvarsmaktens varumärke genom musik vid förbanden samt högklassig konsertverksamhet kommer minska radikalt. Konsertverksamheten har sedan 1800-talet varit en självklar del av det militärhistoriska kulturarvet. Denna verksamhet är dessutom en viktig del i arbetsmiljöarbetet då det ger en nödvändig omväxling både fysiskt och mentalt.

Militärmusiken har under 1900-talet varit utsatt för en rad reduceringar. I början av 2000-talet avvecklade Försvarsmakten Arméns Musikkår Norrland och Arméns Trumkår och kontraktet med Göteborg Wind Orchestra (Flygvapnets Musikkår) sades upp. Uppdraget är detta till trots till stor del oförändrat. Vi menar att alla nedskärningar redan är gjorda, att Försvarsmakten är i stort behov av den länk till allmänheten som vi är och vill vara. Vi skapar sammanhållning inom Försvarsmakten. Vi skapar förtroende för Försvarsmakten och svenskt kulturliv inför en nationell och internationell publik. Vid en jämförelse med våra grannländer Finland och Norge visar det sig att dessa länder, med ungefär hälften så stor befolkning har ungefär dubbelt så stor professionell försvarsmusik.
Vi efterlyser en grundlig utredning av Försvarsmusiken innan beslut med omfattande konsekvenser tas.

Stockholm, Karlskrona 2014-02-25

Tomas Andersson talesperson Arméns Musikkår

Jens Dohlin talesperson Livgardets Dragonmusikkår

Peter Stolpestad talesperson Marinens Musikkår